Algemene Voorwaarden

Lisette Kok Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 83079882.

De website www.lisettekok.nl en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Lisette Kok Coaching en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de coaching diensten van Lisette Kok Coaching (de “coach”) aan ieder individu (“de cliënt”) en vormen het contract voor de door Lisette Kok Coaching te leveren service aan de cliënt.

COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1 De term ‘coaching’ heeft betrekking op life coaching/persoonlijke coaching.

1.2 Coaching is geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en zal niet als zodanig opgevat worden.

1.3 In ruil voor de vergoedingen die door de cliënt (of door een derde namens diegene) moeten worden betaald, stemt de coach ermee in de dienst te verlenen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De cliënt stemt ermee in om vergoedingen voor de dienst te betalen volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde de vergoedingen betaalt, telt de derde als een agent die namens de cliënt optreedt).

1.4 De datum van de eerste ontdekkingssessie wordt beschouwd als de startdatum voor de dienst. Deze algemene voorwaarden worden van tevoren in het aanmeldformulier en per mail toegezonden aan de cliënt.

2. Verantwoordelijkheid

De coach tracht de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar zijn nooit gegarandeerd. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven of bedrijf. De coach is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van coaching sessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

3. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in coaching sessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de cliënt, behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de cliënt of iemand anders te voorkomen. De coach handelt volgens de ethische code van ICF.

4. Format

Coaching vindt online plaats via Zoom, of face to face (Amersfoort). Elk ander format staat open voor discussie en moet vooraf onderling worden overeengekomen. De duur van elke sessie wordt overeengekomen tussen de coach en de cliënt voordat de coachingsessies beginnen. De minimale tijd voor een enkele sessie is 60 minuten, de maximale 90 minuten.

5. Relatie

De coach gebruikt de beschikbare coaching technieken met de cliënt en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt. Zowel de coach als de cliënt hebben het recht om open en oprecht te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die diegene heeft met de coach te bespreken op elk gebied van het coaching proces. De coach verwelkomt openheid en eerlijkheid. Feedback over de dienst is welkom en kan gegeven worden tijdens een coaching sessie of via email naar coaching@lisettekok.nl. Lisette Kok Coaching streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënt hoog te houden. Aan het einde van het coaching traject of reeks coaching sessies wordt de cliënt gevraagd om een kort feedbackformulier in te vullen.

6. Datum en tijd

De datum en tijd van de eerste sessie en elke volgende sessie worden telefonisch of per email overeengekomen tussen de coach en de cliënt. De kennismakingssessie is te boeken via de website www.lisettekok.nl en wordt per email bevestigd. Een minimum van 5 sessies wordt aanbevolen. Het aantal coaching sessies wordt bij aanvang van de coaching afgesproken tussen de coach en de cliënt, en wordt door de coach bevestigd per email.

7. Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 100 voor een sessie van 60 minuten, € 450 voor vijf sessies van 60 minuten of € 595 voor 7 sessies van 60 minuten, tenzij anders is overeengekomen.

8. Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan via bankoverschrijving worden betaald. Vergoedingen zijn verschuldigd na de eerste coaching sessie (Ontdekkingssessie), tenzij anders overeengekomen. Indien de betaling niet na de eerste coaching sessie is ontvangen, is de coach niet verplicht de (volgende) sessie te verzorgen.

9. Annulering, verzetten, restitutie

9.1 Als de cliënt een coaching sessie moet verzetten, moet diegene dit minimaal 24 uur van tevoren melden. De terugbetaling van annuleringen voor toekomstige sessies is ter beoordeling van de coach. Als de annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie plaatsvindt, kan de coach de volledige sessie kosten in rekening brengen.

9.2 In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de cliënt of coach een coaching sessie moet verzetten; in deze omstandigheden zullen de cliënt en de coach redelijke inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken.

9.3 Wanneer een cliënt vooraf betaalt voor een sessie of sessies, moet diegene de coachingsessie(s) waarvoor ze hebben betaald binnen 6 maanden na betaling hebben ontvangen, anders wordt hun vergoeding verbeurd verklaard.

9.4 In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte, onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere verhinderingen of redenen, kan de coach beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren om verdere coaching sessies aan de cliënt te geven. Onder dergelijke omstandigheden wordt de cliënt binnen twee weken door de coach geïnformeerd en krijgt diegene eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte coaching sessies.

9.5 Het kan voorkomen dat de coach de cliënt aanbeveelt om een alternatieve dienst te zoeken die beter aansluit bij de huidige behoeften. In dat geval bespreekt de coach de redenen voor het advies volledig met de cliënt. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om te beslissen of diegene de aanbeveling opvolgt en de coach is niet aansprakelijk voor de uitkomst van beslissingen die de cliënt kiest.

10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn te handelen met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.